Informatie voor scholen

De Engelse taal is in vergelijking met vroeger steeds nadrukkelijker aanwezig in de belevingswereld van kinderen, en het vak Engels op de basisschool is in dat verband sterk in beweging. De tendens is dat leerlingen intensiever worden blootgesteld aan de taal in de lessen in groep 7 en 8, maar ook dat er steeds meer scholen zijn die al in eerdere groepen beginnen met Engels in de lespraktijk. Met de deelname aan Peil.Engels leveren scholen een bijdrage aan de (wetenschappelijke) kennis over het Engels op de basisschool in de breedste zin van het woord. Ten eerste worden er verschillende vaardigheden van leerlingen getest, vaardigheden die een duidelijke relatie tot de kerndoelen Engels hebben. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat en hoe scholen en leerkrachten in de lespraktijk Engels aan bod laten komen. Op deze pagina leest u wat deelname aan het onderzoek voor de school en de leerlingen concreet zal betekenen.

Aanmelding

De werving van scholen richt zich op een landelijke steekproef van 100 scholen. Deze scholen hebben allen begin juni een e-mail ontvangen met daarin een link naar de wervingsfilm.  In de periode tot de zomervakantie worden de 100 scholen benaderd door ambassadeurs van het onderzoek; personen met een ruime ervaring in het basisonderwijs en/of in onderzoek naar Engelse taalverwerving. De ambassadeurs lichten het onderzoek toe en bij hem/haar kan de school terecht met vragen. De school besluit vervolgens of het deel zal nemen aan het onderzoek. Bij aanmelding (via de ambassadeur) ontvangt de school (contactpersoon)  een bevestiging per e-mail van de onderzoekers.

Intakes

In de bevestiging wordt o.a. een intakegesprek  aangekondigd. De ambassadeur of een andere medewerker van het onderzoek (een testleider) neemt na de zomervakantie contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek dat zal plaats vinden in oktober of november 2017. In het intakegesprek zal een aantal dingen worden besproken:

  • de datum waarop de afname van de testen bij leerlingen zal (en kan) plaatsvinden
  • Het aanbod van Engels op de school (via een vragenlijst)
  • De wijze waarop ouders (kunnen) worden geïnformeerd/gevraagd om toestemming
  • Een beschrijving van de procedures van de afname (toetsen/onderdelen)
  • Eventueel: het bespreken van leerlingen die mogelijk niet kunnen deelnemen vanwege gediagnosticeerdebeperkingen.

Bij het inplannen van het intakegesprek zal eveneens worden gevraagd om een lijst aan te leveren van de leerlingen die zullen gaan deelnemen aan het onderzoek. Het gaat om zaken als naam, geboortedatum, leerlinggewicht en geslacht. Deze gegevens zijn nodig om de verschillende toetsen en de vragenlijst voor leerlingen op naam en volgnummer aan te maken zodat ze later (uiteraard geanonimiseerd) gekoppeld kunnen worden. Ook wordt gevraagd om alvast per leerling een indicatie te geven over het niveau Engels dat een leerling beheerst. De onderzoeker zal toelichten waarom we dat willen weten.

Uitvoering Peiling

Op de afgesproken dag zal een klein team van 2 of 4 personen de school bezoeken (al naar gelang het aantal klassen). Centraal op die dag staan de klassikale afnames van vier verschillende onderdelen, elk van een half uur. Het gaat om:

  1. Een test luistervaardigheid: 30 minuten.
  2. Het invullen van een vragenlijst (door de leerlingen): 30 minuten.
  3. Een test leesvaardigheid: 30 minuten.
  4. Een test woordenschat: 30 minuten.

Deze toetsen zullen worden begeleid door een getrainde testleider  (in samenwerking met en in aanwezigheid van de groepsleerkracht). De vragenlijst bevat vragen over de achtergrond van de leerlingen, het (buitenschools) gebruik van de Engelse taal en de houding tegenover Engels (buiten school en op school). De toets luistervaardigheid wordt klassikaal afgenomen terwijl leerlingen naar bijvoorbeeld videofilmpjes op het digibord kijken. Vervolgens maken ze een opdracht die bij die films horen. De  toetsen en de vragenlijst worden allen op papier afgenomen.

Gespreksvaardigheid

Bij zes leerlingen per school wordt bovendien de gespreksvaardigheid Engels gemeten. Dit vindt plaats tijdens de andere onderdelen en hiervoor is een aparte ruimte in de school gewenst. Via standaard gespreksonderwerpen (bijvoorbeeld een gesprek met je medeleerling over wie je bent en wat je leuk vindt) wordt gekeken hoe vaardig leerlingen (al) zijn in het voeren van een eenvoudig gesprek in het Engels. De onderzoekers kiezen zes leerlingen uit omdat het testen van alle leerlingen te veel tijd in beslag zou nemen. De procedure om  die leerlingen te kiezen zal tijdens het intakegesprek worden uitgelegd. De afname van deze ‘toets’ zal worden gedaan door een speciaal opgeleid lid van het testteam.

Materialen 

Het testteam neemt alle benodigde materialen mee voor de afname. Ook zorgen zij dat de materialen op de juiste manier worden uitgedeeld en weer worden ingezameld.

Tijdsinvestering

Voor de uitvoering van de peiling zijn de leerlingen dus 2 klokuren aan het werk. Met een introductie en enkele pauzes tussendoor zal de totale tijd op ongeveer 3 uur uitkomen. Het beste is derhalve om een geheel dagdeel te reserveren voor het bezoek van het testteam.  Naast de tijd voor de afname zal in de aanloop naar de daadwerkleijke testafnamedag ongeveer een uur voor het intakegesprek gereserveerd moeten worden en zal de groepsleerkracht of de administratie enige tijd moeten besteden aan het aanleveren van een lijst met leerlinggegevens.

Verdiepend onderzoek

Na de afnameperiode zal er van april tot juni 2018 een verdiepend onderzoek plaatsvinden. Dat onderzoek heeft tot doel om via observaties van de lesgeefpraktijk – op een deel van de scholen-  ‘best practices’ vast te stellen. Die ‘best practices’ kunnen van nut zijn bij de invulling van de lessen Engels op de basisschool voor alle deelnemende scholen. Over het verdiepende onderzoek en de selectie van scholen hiervoor zal tijdens het intakegesprek meer informatie worden gedeeld.  NB: deelname aan dit onderdeel van Peil Engels is optioneel. Deelname aan Peil Engels verplicht u niet mee te doen aan de verdiepende studie.

Terugkoppeling

Scholen die meedoen aan de Peiling ontvangen een terugrapportage. In de terugrapportage kunt u zien hoe uw leerlingen hebben gepresteerd op de afgenomen toetsen en opdrachten voor de afzonderlijke vaardigheden. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de andere scholen die aan de peiling hebben deelgenomen. Hierdoor kunt u zien hoe uw leerlingen hebben gepresteerd op deze opdrachten ten opzichte van leerlingen op andere scholen die dezelfde opdrachten hebben gedaan. Ook zullen de resultaten uit het verdiepende onderzoek met alle scholen worden gedeeld. Klik op Terugkoppeling in het menu links om meer te weten te komen over de terugrapportages.