Peil. Engels

Goede kennis van het Engels wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Daarom is Engels naast Nederlands en Wiskunde een kernvak in ons onderwijssysteem: alle leerlingen doen in Nederland eindexamen in deze drie vakken. Het onderwijs EngelsĀ  in het basisonderwijs is al enige jaren sterk in beweging. Er bestaat een tendens naar eerder beginnen en intensievere blootstelling. Hoe staat het er voor met het Engels in het basisonderwijs? En zien we verschillen tussen leerlingen die alleen Engels in groep 7-8 krijgen en leerlingen die al eerder zijn gestart met Engels (het zogenoemde vroeg en vroegtijdig tweetalig onderwijs, VVTO)? Dat zijn de vragen waarop met Peil.Engels een antwoord wordt gezocht.

Peil.Engels is een peilingsonderzoek dat in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs wordt uitgevoerd op 100 basisscholen. Peil Engels betreft metingen van leerlingprestaties in het licht van de kerndoelen Engels. Aan de metingen doen leerlingen mee uit groep 8 van reguliere basisscholen (die EIBO verzorgen, Engels In het Basisonderwijs) en zogenoemde VVTO-scholen.